صاحب امتياز نماد بنام نورالدين رهبري ميباشد.
و اين سايت در خصوص فروش بليط هاي سيستمي و چارتري فعاليت دارد.